ROBOT

  • Dati
  • Note

Anno di prima pubblicazione: 2006
n. 1 00.12.2006 n. 2 00.06.2008

Codice Editore: D/V
Casa Editrice: D/Visual

Volumetti antologici, presentano manga di Yasuto Miura, Sabe, Kei Sanbe, Mami Ito, Sho-u Tajima e Yu Kinutani, Hiroyuki Asada, Shigeki Maeshima, Yoshitoshi Abe, Shin Nagasawa, Suzuhito Yasuda, Yasuto Miura, Miggy, Mie Nekoi, Yug, Imperial Boy, Dowman Sayman e Hirotaka Maeda.

Creazione scheda: Gianni Bono, 25/04/2015
Ultima modifica: aumaldo, 06/04/2019